Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – (Privacy Notice - GDPR)

АТЛАСКОМ“ ООД, ЕИК 040974278, е със седалище и адрес на управление в гр.София 1309, Район Илинден, ж.к. Света Троица, бл. 145В, вх. Г, ет.8, ап.177 и с адрес за кореспонденция: гр. София 1700,  Район Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов25, тел. 02/8066565, 0700 10 9 8 7, email: [email protected].

АТЛАСКОМ“ ООД /наричано по-долу накратко Дружеството/, е администратор на лични данни и е ангажирано с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания наложени от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), наричан накратко „Регламента“.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни събираме, как, с каква цел и за какъв срок ги използваме, условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност. Настоящата политика има за цел и да Ви информира какви са Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни.

Начин на събиране на лични данни

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагенти-юридически лица за целите на изпълнение на сключени договори за продажба, включително гаранционната отговорност, на стоки и услуги от страна на АТЛАСКОМ  ООД.

Контрагенти на дружеството предоставят на последното и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация и продажба.

Служители на Дружеството предоставят и лични данни на своите деца за осигуряване на допълнително здравно осигуряване.

Категории лични данни, които събира Дружеството

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си са:

Обикновени лични данни: имена, ЕГН , адрес, телефон, e-mail;

само на служители - номер на банкова сметка, данни от дипломи за завършено образование и паспортни данни, снимки;

Специални /чувствителни/ лични данни на служители: здравен статус (Болничен лист и заключение на Служба по трудова медицина).

Цели и срок на обработката на личните данни

За сключване на трудови договори и спазване изискванията на трудовото законодателство се обработват обикновени и специални лични данни;

Обикновени лични данни се обработват за следните цели:

Провеждане на подбори на кадри;

За счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;

За осигуряване на допълнително здравно осигуряване на служители;

За съставяне на пътни листа;

За осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;

За нуждите на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;

За нуждите на упражняване на права на потребителите, свързани с гаранционната отговорност;

За целите на провеждане на обучение/семинари и телемаркетинг, включително резервиране на места за настаняване;

За статистически и маркетигнови цели - само при изрично изразено съгласие от субекта на данните.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство – а именно: 50+1 години от датата на сключване на договора;

Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне;

Данните на лица, на които са предоставени лицензи за софтуер – до една година след изтичане на срока на предоставените права и според условията, описани в договора на продукта или услугата;

Данни на клиенти-физически лица – за срок от 10 години, считано от датата на последната покупка на продукт чрез интернет-страницата на дружеството, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок;

Данни на кандидати за работа:

независимо дали са одобрени и поканени на интервюта или не са одобрени за конкретния подбор – данните се съхраняват за срок от 1 година от датата на провеждане на процедурата за избор на кадри.

Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента.

Категории получатели на лични данни. Трансфер на данни.

Данни се предоставят на НАП и др. нормативно установени получатели когато законодателството го изисква;

При неизпълнение на договор – данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора;

На контрагенти на „АТЛАСКОМ“ ООД при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните:

Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;

Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;

Хотели – за нуждите на настаняване на участници в семинари и обучение и телемаркетинг, организирано от Дружеството.

Лични данни на купувачи на лицензи на софтуер се предоставят в чужбина за нуждите на издаване им. Данните се предоставят на съответния лицензодател. Лични данни в чужбина /на съответния производител/гаранционен сервиз се предоставят и за нуждите на реализиране на права по гаранционна отговорност.

Лични данни се предоставят в трети страни извън Европейски съюз, а именно – САЩ, Япония, Китай, Корея, Тайван, и други, когато производителя на съответната стока е със седалище и адрес на управление в съответната държава извън ЕС.

Във всички случаи „АТЛАСКОМ“ ООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно Дружеството изисква от своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство уверение, че спазват изискванията на Регламента.

Права на субектите на лични данни

Можете да се свържете сАТЛАСКОМ“ ООД на e-mail: [email protected] или на телефон: 02/8066565, 0700 10 9 8 7.

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „AТЛАСКОМ“ ООД чрез настоящият документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от „АТЛАСКОМ“ ООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни, Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „АТЛАСКОМ“ ООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: [email protected] като „АТЛАСКОМ“ ООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента и Закона за Защита на личните данни.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „АТЛАСКОМ“ ООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни /лица, които регистрират свои профили в интернет-страница https://atlascom.bg/, лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на „АТЛАСКОМ“ ООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането ѝ в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р. България европейско законодателство, както и в случаите на промени в дейността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018 г.

Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...
Новини
Партньори