Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...

Общи условия

  ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


                       Сайтът www.projector.bg  е собственост на “Атласком” ООД, регистрирано по ф.д. 196/1993 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение, партиден № 6843, том 112, стр. 132, Булстат 040974278, ИН по ЗДДС BG 040974278, седалище и адрес на управление: гр. София 1309,  ж.к. “Света Троица” бл. 145В, вх. Г, ет.8, управител Георги Василев.
Общите условия са създадени в изпълнение на Глава ІІІ от Закона за електронната търговия, както и с цел да бъдат защитени правата на потребителите.

                     Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Атласком” ООД и всички потенциални и съществуващи потребители в електронния магазин. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Сайтът се използва за лична употреба, при условие, че потребителите се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

                      Материалите в сайта са ограничени до посочените условия, отнасящи се за тях без да се осигуряват гаранции за това. Задълженията, отговорностите и правата на “Атласком” ООД по отношение на предлаганите стоки се управляват от съответните споразумения с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на предлаганите продукти. Информацията за предлаганите стоки се актуализира ежемесечно.

                       “Атласком” ООД не носи отговорност от загуба на информация, произтекли от употребата, респективно невъзможността за употреба или вследствие неправилната употреба на сайта.

                        Търговските марки, които се ползват в сайта са притежание на собствениците им и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права.

                       “Атласком” ООД не гарантира непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не може да се ангажира отговорността му в случай на възникнали проблеми от това естество.  


ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
                      Цените на публикуваните в интернет магазина стоки не са окончателни. “Атласком” ООД има правото да ги променя съобразно инфлационните процеси в страната, както и на други фактори, които оказват влияние върху тяхното формиране. Правото на промяна се отнася и до количествата на стоките, начина на плащане и доставка, без затова да е налице предварително известяване.

Съгласно чл.65 и чл.66 от Закона за защита на потребителите “Атласком” ООД има право да намалява цените. Съобщението за намаление на цените съдържа старата цена, която се зачертава и до нея се поставя новата. Намалението на цените се предлага до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от 1 месец.

Съобщението за намаление на цените може да бъде и за срок от 6 месеца, когато се касае за пълна или частична разпродажба на стоковите наличности, както и при останалите условия на чл.66 от Закона за защита на потребителите.


УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ,
СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Естество на договора за продажба, сключен чрез интернет.

                       Договорът за продажба, сключен чрез интернет е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от “Атласком” ООД (доставчик) до всеки потребител на електронния магазин, като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

                      Договорът се счита сключен с изпращане на потвърдителен е-мейл от страна на “Атласком” ООД до потребителя на стоката, която се закупува чрез интернет магазина.
 “Атласком” ООД, като доставчик предоставя следната информация на потребителя:
“Атласком” ООД, регистрирано по ф.д. 196/1993г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение, партиден № 6843, том 112, стр. 132, Булстат 040974278, ИН по ЗДДС: BG040974278;
Седалище и адрес на управление: гр. София, п. код 1309, ж.к. “Света Троица” бл. 145В, вх.Г, ет.8;. Данни за кореспонденция – email: [email protected], Централен офис  - тел.: 02/ 80 66 565, 80 66 566, адрес: Атласком ООД, София 1700, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов 25
Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС -  BG040974278;
Характеристиките на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул;
Цените на стоките са отбелязани до всеки един артикул, като цените са с включен ДДС;
Стойността на транспортните услуги е посочена при определяне условията за доставка на стоките;
Начините за доставка са описани на страницата на срокове и доставка;
Получаването на стоката се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол;


Право на отказ.

                      Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на чл.55(1) от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, опаковката и стоките са във вида, в който са получени. В случай, че потребителят реализира това свое право същият се задължава да изпрати заявление за отказ по е-мейла на доставчика и да върне стоката в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. “Атласком” ООД се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 30 дни, считано от датата на връщане на стоката. Транспортните разходи по връщането на стоката, ако се налага заплащането им, се извършва за сметка на потребителя.


Гаранция.

                    Всяка доставка се придружава от гаранционна карта за стоката, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз.


Рекламация.

                      Потребителят има право на гаранция за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката при първоначалния оглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.
Рекламацията се предявява пред гаранционния сервиз писмено. Потребителят е длъжен да посочи предмета на рекламацията, предпочитаният от него начин за удовлетворяване, размера на претендираната сума, адрес и телефон за контакт. В зависимост от характера и вида на рекламацията, потребителят може да иска отбив от цената, поправка или замяна на стоката. При извършване на рекламация потребителят е длъжен да представи документите по чл.125, ал.4 от Закона за защита на потребителите.


ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

                         Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Всички спорове, породени от настоящите Общи условия и сключените договори за продажба на предлаганите в електронния магазин стоки, които не могат да се решат по взаимно съгласие и по пътя на преговорите се отнасят за решаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София, бул.”Патриарх Евтимий” № 22, ет.2, ап.3, www.tasnuf.org, въз основа на неговия Правилник.
                   “Атласком” ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.
                    За всяко нарушение на потребителските Ви права по Закона за защита на потребителите, може да се обръщате към Комисията за защита на потребителите - www.kzp.bg.
                    За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочените в сайта имейл и телефони.

Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...
Новини
Партньори